Kassai Klíma Kft. | Bemutatóterem: 1173 Budapest, Pesti út 256. | Telefon: + 36 1 609 4452

Hűtéstechnika felsőfokon

Hűtőkamra, hűtőpult, hűtőregál forgalmazás, telepítés.
Kérje ingyenes árajánlatunkat!

Adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2018. május 25. napjától

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Kassai-Klíma Kft. adatvédelmi szabályzata.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így a továbbiakkal is:
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Arra törekszünk, hogy az Ön személyes adatait jogszerű, megfelelő és áttekinthető módon kezeljük.

1. Az adatvédelmi szabályzat alkalmazása
Jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Kassai-Klíma Kft. arra tekintettel kezel, hogy Ön a Kassai-Klíma Kft. lakossági ügyfele, céges partnere vagy a Kassai-Klíma Kft. weboldal látogatója (http://www.klima-hutogep.hu és http://www.klima-pest.hu) (a továbbiakban: Weboldal).

2. Az Adatkezelő meghatározása
Az Ön személyes adatainak adatkezelője:
Név: Kassai-Klíma Kft.
Székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A K1 ép 3
Cégjegyzékszám: 01-09-985362
A bejegyző bíróság: x
Adószám: 13218441-2-42
Telefonszám: 06 20 380 4416, 06 1 609 4452
E-mail: info(kukac)klima-hutogep.hu

3. A Kassai-Klíma Kft. az alábbi adatkezelési alapelveket fogadta el a személyes adatok helyes kezelésének és megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében:
- A személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon történik.
- A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és nincs mód a további kezelésükre e célokkal össze nem egyeztethető módon.
- A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
- A személyes adatok pontosak és ahol szükséges, naprakészek kell, hogy legyenek; a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell, illetve fel kell függeszteni a további kezelésüket.
- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
- A Kassai-Klíma Kft. mindig tájékoztatja Önt a személyes adatai gyűjtéséről és kezeléséről, kivéve, ha jogos indok szól ennek ellenkezője mellett.

4. A személyes adatok kezelése
Számos módon gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, amikor Ön a különféle meglévő csatornákon kapcsolatba lép velünk. Ön által megadott adatokat, amikor online ajánlati űrlapon, e-mailben vagy telefonon megkeres bennünket. Kérhetünk felhasználói adatokat, úgymint a használattal és az ajánlatkéréssel kapcsolatos műszaki adatok.

A személyes adatok kezelésére hozzájárulásos alapon vagy kötelező alapon kerül sor. Amennyiben a személyes adatok rendelkezésre bocsátása kötelező, ezt megfelelően jelezzük.
Egyes személyes adatok kezelése szükséges az Ön által igényelt szolgáltatások biztosításához. Ha nem adja meg ezeket az adatokat előfordulhat, hogy ebben az esetben nem tudjuk (hiánytalanul) teljesíteni a kérését.
Önt arra kérhetjük, hogy bocsásson rendelkezésünkre – az adott adatkezelés céljaitól függően és a szükséges mértékben különböző személyes adatokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a családi és utónevet, a születés helyét és idejét, a szakmai címet, lakóhelyet, a vezetékes és mobiltelefonszámot, az e-mailcímet, a személyazonosító igazolványt, munkáltatót, foglalkozást.

Árajánlatkéréskor kezelt adatok: Név, e-mailcím, telefonszám, visszahívás, helyszíni felmérés kérése, megjegyzés: a kapcsolattartáshoz és vásárlás kezdeményezéséhez szükségesek.
Általános szabályként nem kezelünk Önre vonatkozó, speciális kategóriákba tartozó személyes adatokat (speciális személyes adatok), kivéve, ha kifejezett hozzájárulását adja ehhez, vagy ha ezt a vonatkozó előírások szükségessé teszik.
A Kassai-Klíma Kft. hozzájárulásos alapon, vagy az Ön hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatokat, amennyiben: 1) jogi kötelezettséget szükséges teljesítenie; 2) az Ön által megkötött szerződést kell végrehajtania, vagy fog végrehajtani; 3) jogos érdek, közérdek vagy az Ön létfontosságú érdeke indokolja; 4) a Kassai-Klíma Kft. a személyes adatokat hatósági megkeresés alapján köteles kezelni.

Szintén felhasználhatunk olyan adatokat, amelyeket ön harmadik feleknek, például szolgáltatásnyújtóknak bocsátott rendelkezésére, vagy olyan adatokat, amelyek nyilvánosan hozzáférhetőek, mint például a széles körben közzétett személyes adatok, az Ön saját honlapján vagy blogján látható, vagy a nyilvánosan elérhető közösségi média profilján közzétett személyes adatok.

A Kassai-Klíma Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat külön beleegyezés nélkül harmadik félnek nem adhatja tovább, kizárólag abban az esetben, ha arra törvényi rendelkezés kötelezi.

Felhasználhatunk személyes adatokat abból a célból is, hogy jogos érdekünk, vagy hatósági megkeresés alapján bűncselekményeket előzzünk meg és vizsgáljunk ki.
A Kassai-Klíma Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://klima-hutogep.hu/adatkezeles címen.
A Kassai-Klíma Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.
A Kassai-Klíma Kft. minden hozzá beérkezett személyes adatot a szolgáltatás/vásárlás befejezésétől/megtörténtétől számított legfeljebb 1 hónap elteltével töröl.
Az adatokat kezelők köre: az Adatkezelő.

Adattárolásnak, adatkezelésnek minősül az árajánlatkérés és az ügyfelekkel folytatott levelezés is.

5. Beszállítók Nyilvántartása:
A Kassai-Klíma Kft. felhasznál személyes adatokat arra a célra is, hogy nyilvántartsa a beszállítókat és szolgáltatásnyújtókat, hogy nyilvántartsa és kezelje a megrendeléseket, üzleti kiadásokat és a beszállítóktól vagy szolgáltatásnyújtóktól beérkező számlákat.

6. Munkatársi adminisztráció és juttatások:
A Kassai-Klíma Kft. személyes adatokat használ fel a személyzet igazgatása céljából és különösen annak érdekében, hogy:

 • kezelje és nyilvántartsa a munkaszerződéseket és a bérszámfejtést
 • kifizesse a béreket
 • nyilvántartást vezessen a munkavállalók jelenlétéről, utazásairól és továbbképzéséről
 • kommunikáljon az egészségbiztosítási szervekkel
 • a munkavállalók számára biztosítást, céges eszközöket és a teljesítményhez igazodó juttatásokat nyújtson.

7. Számvitel:
A Kassai-Klíma Kft. személyes adatokat használ fel könyvelési és számviteli célokra, és annak érdekében, hogy:

 • nyilvántartsa az ügyleteket
 • az értékesítésekhez és a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlákat állítson ki
 • benyújtsa adóbevallásait, valamint a kapcsolódó nyomtatványokat annak érdekében, hogy adófizetési kötelezettségeinek eleget tegyen
 • megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági elvárásoknak

 

8. Alapvető jogok:
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. A személyes adatok helyesbítése vagy törlése bármikor kérvényezhető. Kérem, vegye figyelembe, hogy az adatok törlésének következménye lehet, hogy a Kassai-Klíma Kft. nem tudja feldolgozni a kéréseit vagy rendeléseit.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők további köre:
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
Fax: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel és kérelmeivel látogasson el honlapunkra, ill. forduljon hozzánk bizalommal az info@klima-hutogep.hu címen vagy a +36 1 609 4452-es telefonszámon.

Minden jog fenntartva Kassai Klíma Kft. részére 2012.
Adatkezelési nyilatkozat